Loggerhead Shrike

LoggerheadShrike2 (74K)
Photo by Kevin Heffernan

Loggerhead Shrike
Photo by Jeff Metter