Black-necked Stilt

Black-necked Stilt1
Photo by Jeff Metter

Black-necked Stilt2
Photo by Ralph Cullison